Regulamin Programu Partnerskiego firmy BrandSoul Izabela Wołyniec-Sobczak

§ 1. INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Organizatorem oraz koordynatorem programu partnerskiego serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www. kursy.wolyniecsobczak.com (zwanym dalej Programem) jest firma BrandSoul Izabela Wołyniec-Sobczak, ul. Dębowa 32, 62-070 Dąbrówka NIP 9271312029.
 2. Każda osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do udziału w Programie jest Partnerem Organizatora i tak dalej będzie nazywany w Regulaminie.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a osobami kandydującymi do bycia Partnerem oraz osobami, które już Partnerami zostały, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.
 4. Każda osoba pragnąca zostać Partnerem oraz osoby, które już Partnerami zostały, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, gdyż nabycie statusu Partnera nie jest możliwe bez akceptacji Regulaminu.
 5. Program służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy Organizatorem a osobami fizycznymi i innymi podmiotami, które nabędą status Partnera, którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować produkty objęte Programem Partnerskim celem zwiększenia sprzedaży tych produktów.
 6. Z tytułu aktywnego udziału w Programie każdy Partner uzyskuje korzyści w formie prowizji przyznawanych przez Organizatora na zasadach określonych Regulaminem, a także w inny sposób indywidualnie uzgodniony w formie pisemnej z Organizatorem.

§ 2. ZOSTANIE PARTNEREM

 1. O zostanie Partnerem mogą ubiegać się osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające polskie obywatelstwo, które mają ukończony 18 rok życia.
 2. O status Partnera mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.
 3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu Partnera jest rejestracja w Programie Partnerskim pod adresem: https://kursy.wolyniecsobczak.com
 4. Formularz zgłoszeniowy oraz formularz z danymi Partnera powinny być wypełnione zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, każdy Partner zobowiązuje się poinformowaćo zmianach Organizatora, najpóźniej w okresie 14 dni od zaistnienia zmiany. W przypadku zmiany istotnych danych uniemożliwiających wypłatę środków Partnerowi, Organizator może wstrzymać się z wydaniem takiemu Partnerowi korzyści wynikających z Programu, do czasu spełniania przez niego niniejszego wymogu.
 5. Organizator po zweryfikowaniu danych i informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym otrzymanym od kandydatów, może zwracać się o podanie dodatkowych danych lub informacji, albo dostarczenia określonych dokumentów,oświadczeń lub podjęcia innych działań lub czynności wskazanych w korespondencji z kandydatem, które umożliwią prawidłową realizację umowy Programu Partnerskiego.
 6. Nabycie statusu Partnera następuje z chwilą otrzymania od Organizatora informacji to potwierdzającej.
 7. Kandydat na Partnera wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym  od momentu przyjęcia na Partnera do czasu zakończenia współpracy z Partnerem.
 8. Partner z chwilą przyjęcia go na Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany adres e-mail, o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu.
 9. Partnerowi służy prawo wglądu w każdej chwili do danych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania, co może być dokonywane samodzielnie przez Partnera za pośrednictwem stron Serwisu, w specjalnie do tego przeznaczonym panelu administracyjnym (dalej zwany Panelem)

3. ZASADY DZIAŁALNOŚCI PARTNERA ORAZ UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

 1. Podstawowym zadaniem Partnera jest zwiększanie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży usług i produktów oferowanych w Serwisie, poprzez pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do dokonywania zakupów w Serwisie.
 2. Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta Serwisu, za osobę poleconą przez danego Partnera, jest to, aby taka osoba weszła do Serwisu w wyniku aktywowania specjalnego hiperłącza (linku) udostępnionego Partnerowi, co pozwoli na przypisanie w bazie Serwisu danego klienta do konkretnego Partnera.
 3. Hiperłącze partnerskie może być udostępniane przez Partnerów potencjalnym klientom Serwisu w taki sposób,  aby nie powodowało to naruszania przepisów prawa.
 4. Hiperłącze może być umieszczane na banerach reklamowych zamieszczanych przez Partnerów na stronach i serwisach WWW do których Partnerzy mają właściwe i odpowiednie prawa do zamieszczania tam banerów reklamowych.
 5. Niedozwolone jest stosowanie następujących działań:
  a. stosowania hiperłącza aktywowanego automatycznie po wejściu lub wyjściu ze strony WWW, na której jest ono zamieszczone (chyba, że strona taka nie zawiera treści i służy wyłącznie jako przekierowanie)
  b. uzależnienia dostępu do usług oferowanych na stronie lub serwisie WWW od aktywacji hiperłącza zawierającego link partnerski, kliknięcia na baner reklamowy, przejścia do tego serwisu WWW poprzez baner reklamowy, dokonania rejestracji lub zakupu dokonanego w takim serwisie WWW
  c. rozsyłania masowej informacji o stronie WWW zawierającej baner reklamowy do użytkowników Internetu (tzw. spamming), korzystając z dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.)
  d. podszywania się pod strony sprzedażowe we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach,reklamach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania produktów objętych programem partnerskim
  e. umieszczania stron produktów objętych programem partnerskim w systemachtypu click-harvester, wymiany ruchu na stronach WWW w przypadkach, gdy dodawaną stroną do takiego systemu miałaby być bezpośrednio strona w domenie wolyniecsobczak.com
 6. Przekierowanie na strony produktów objętych programem partnerskim powinno być świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego.
 7. Efektem pierwszego wejścia danej osoby do Serwisu poprzez link Partnera jest zapisanie pliku ‘cookie’ w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację wizyt w Serwisie danego klienta jako poleconego przez konkretnego Partnera.
 8. Partner otrzymuje prowizję bezpośrednią wtedy, gdy w chwili zakupu w systemie informatycznym danego klienta zapisane jest ‘cookie’ tego Partnera.
 9. Serwis zobowiązuje się do podawania hiperłącza Partnera, do którego przypisanyjest na stałe dany klient, w każdej elektronicznej korespondencji marketingowejskierowanej do tego klienta (przede wszystkim w wiadomościach e-mailpromujących produkty Serwisu).
 10. Prowizja Partnera może zostać wycofana w przypadku, gdy zdobyty przez PartneraKlient skorzysta z prawa do zwrotu zakupionego towar.

§ 4. WYPŁACANIE ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW

 1. Na zasadach określonych w niniejszym § 4 Partnerzy mogą żądać odZamawiającego wypłacenia środków finansowych zgromadzonych w programiepartnerskim.
 2. Partnerzy będący podmiotami upoważnionymi do wystawiania faktur VAT, mogąotrzymać wypłatę środków pieniężnych, gdy ilość środków pieniężnych będzierówna lub większa niż 200 zł netto (słownie : dwieście złotych) oraz w dowolnejkwocie, w przypadku zakończenia współpracy w ramach Programu Partnerskiego.
 3. W każdym przypadku realizacja wypłaty dokonywana będzie przez Organizatoratylko wtedy, gdy otrzyma on od Partnera fakturę VAT opiewającą na kwotęwidniejącą w panelu partnera w zakładce Wypłata w polu Zgromadzone środki dowypłaty, która powinna być elektronicznie w formacie PDF na adres izabela@wolyniecsobczak.com.Faktura VAT nie może opiewać na termin płatności inny niż 7 dni oraz na innysposób płatności niż przelew na konto bankowe.
 4. Osoby fizyczne mogą zgłaszać żądanie wypłaty czynszu, gdy kwota prowizjidorówna lub przekroczy 200 zł netto (słownie: dwieście złotych). Żądanie wypłatymniejszej kwoty może być zrealizowane wyłącznie w przypadku zakończeniawspółpracy w ramach Programu Partnerskiego.Osoby fizyczne zobowiązane są samodzielnie obliczać i odprowadzać podatekdochodowy od dochodów osiągniętych z tytułu uczestnictwa w programiepartnerskim.
 5. Wypłaty dla osób fizycznych będą realizowane w terminie 7 dni od dniaotrzymania prawidłowo wypełnionego rachunku na adres korespondencyjnyOrganizatora.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorowi służy prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowaniaudziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem wprzypadku niestosowania się przez Partnera do postanowień Regulaminu jak idecyzji Organizatora zapadłych na podstawie Regulaminu.
 2. Jednostronne zakończenie współpracy z Partnerem z przyczyn przez niegozawinionych, a noszących znamiona popełnienia czynu zabronionego, zawszepowoduje anulowanie wszelkich prowizji i innych korzyści przyznanych w wynikuudziału w Programie, jeśli korzyści te uzyskane zostały w wyniku popełnieniaprzez Partnera czyny zabronionego, w tym również traci on prawo do domaganiasię wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych
 3. W przypadku rezygnacji przez Partnera z własnej inicjatywy z udziału wProgramie, do czego Partner jest upoważniony w każdej chwili zgłaszając toOrganizatorowi, Partner może zażądać wypłaty zgromadzonych środków napodstawie stosownych dokumentów.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora w okresie późniejszym niżprzyznano prowizję, iż Partner działał w sposób sprzeczny z obowiązującymprawem, polskim lub międzynarodowym, Organizator uprawniony jest donatychmiastowego anulowania wszelkich przyznanych takiemu Partnerowikorzyści, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały onenaliczone w sposób nieuczciwy lub niezgodny z prawem.
 5. Organizatorowi służy prawo jednostronnego całkowitego zakończenia lubwstrzymania realizacji Programu po uprzednim umieszczeniu informacji na stronieProgramu oraz po wysłaniu takiej informacji poprzez pocztę elektroniczną. Niezwalnia to Organizatora od wypłacenia Partnerom zgromadzonych środków.
 6. W przypadku zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończeniawspółpracy z Partnerem, zobowiązany jest on do natychmiastowego usunięcianieprawidłowości będących podstawą zawieszenia lub usunięcia hiperłączy orazwszystkich graficznych i tekstowych elementów promocyjnych ze stron, na którychPartner je zamieścił.
 7. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby system informatyczny Serwisu iProgramu działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności zajego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi odOrganizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia doOrganizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.
 8. Zakończenie świadczenia usług przez Organizatora, zlikwidowanieSerwisu lub przeniesienie go na inny podmiot, powoduje jednoczesne zakończenierealizacji Programu chyba, że co innego zostanie uzgodnione w formie pisemnejmiędzy stronami w danym przypadku.

1 komentarz do “Regulamin Programu Partnerskiego firmy BrandSoul Izabela Wołyniec-Sobczak”

Komentator WordPress

28 czerwca 2017 o 12:07

Cześć, to jest komentarz.
Aby zapoznać się z moderowaniem, edycją i usuwaniem komentarzy, należy odwiedzić ekran Komentarze w kokpicie.
Awatary komentujących pochodzą z Gravatara.

Dodaj komentarz:

* pola wymagane

Copyright © 2018 Izabela Wołyniec-Sobczak.